Regd. Office - P-7, Udyan Park, Kolkata - 53
Office - 530B, M.G. Road, Kolkata - 82
E-mail - snehafoundation11@gmail.com
Phone No - 9875554255 / 9433773119